Reklamační řád

Co když přijde zásilka poškozená?

 • Obal je poškozený. Všiml/a jsem si toho před převzetím zásilky.
  • Zásilku doporučujeme nepřebírat.
 • Obal je poškozený. Všiml/a jsem si toho až po převzetí zásilku.
  • Uplatnit reklamaci na příslušné poště dle dodací adresy nejpozději do 24hod. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.
  • Prodávající bohužel nenese odpovědnost za případné poškození zboží během dopravy Českou poštou.
 • Obal byl neporušen. Zboží je i přesto poškozené.
  • V tomto případě uplatníte reklamaci u nás.
  • Postupujete dle Reklamačního řádu (viz níže).

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 

 • Jako doklad o záruce slouží faktura za zboží zaslaná kupujícímu. Faktura bude zasílána v elektronické podobě.

 

 • Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku má kupující právo na reklamaci.

 

 • Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění (reklamaci) u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

 

 • Reklamaci uplatňuje písemně na adrese jeho provozovny Artcutis s. r. o., Zahradní 357, 257 65 Čechtice, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Kupující musí prodávajícímu zaslat písemné či elektronické oznámení o reklamaci.

 

 POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ

 

 • Pro rychlejší způsob použijte reklamační list, který je přílohou reklamačního řádu. /odkaz na reklamační list v pdf/

 

 • Okopírujte fakturu (popř. na list papíru napište jméno a příjmení, adresu, telefon a e-email, číslo faktury, název zboží).
 • Na druhou stranu kopie faktury či listu papíru napište popis závady, požadavek na způsob vyřízení reklamace a datum sepsání reklamace.
 • Spolu se zbožím zašlete na adresu Artcutis s. r. o., Zahradní 357, 257 65 Čechtice.
 • Pokud reklamujete více zboží, je nutné vyplnit na každý samostatný list zvlášť nebo použít reklamační list pro každou jednotlivou reklamaci zboží.
 • Zasílané zboží opatřete vhodným obalem, tak aby nemohlo během přepravy dojít k poškození.
 • NEPOSÍLEJTE zboží NA DOBÍRKU, v takovém případě nebude zboží převzato.
 • Je vhodné zboží pojistit, jelikož za případné poškození zboží během přepravy prodávající nenese zodpovědnost.

 

 • Přeprava je hrazena kupujícím, v případě oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

 • Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání (doručení) zboží prodávajícímu.

 

 • Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

 

 • Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má právo jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

 VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 

 • Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

 

 • Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

 • Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

 

 • Byla-li reklamace vyřízená v zákonné lhůta výměnou zboží za nové, začne běžet znovu záruční doba od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace neoprávněná, záruční doba se neprodlužuje.

 

 • O průběhu a vyřízení reklamace bude kupující informován e-mailem nebo telefonicky.

 

 • V případě oprávněné reklamace, vrátí prodávající peněžní prostředky na bankovní účet kupujícího.

 

 • V případě, že byla reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů (zejména poštovné). V tomto případě je nutné, aby kupující oskenoval podací lístek a zaslal na elektronickou adresu prodávajícího obchod@artcutis.cz.

 

 • Veškeré doklady týkající se reklamace si kupující uschová.