Obchodní podmínky

obchodní společnosti

A R T C U T I S s. r. o.

se sídlem Zahradní 357, 257 65 Čechtice

IČ: 048 85 767

DIČ: CZ 048 85 767 (Neplátce DPH)

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 255124

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.artcutis.cz

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Email: obchod@artcutis.cz

Telefon: (+420) 725 530 312 – majitel společnosti Ing. Bc. Jozef Kasper

(+ 420) 775 270 686 – majitel společnosti Ing. Lenka Žižková

Kontaktní adresa: ARTCUTIS s. r. o., Zahradní 357, 257 65 Čechtice

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti
A R T C U T I S s. r. o., se sídlem Zahradní 357, 257 65 Čechtice, identifikační číslo: 048 85 767, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 255124(dále jen „prodávající“) upravují v soulasu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupnísmlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.artcutis.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu z individuálně sjednaných podmínek.

2.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4 Kupující může objednat zboží vyplněním objednávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu, prostřednictvím elektronické adresy (tj. e-mailu) nebo telefonicky. Objednávka však musí být vždy potvrzena elektronickou poštou na uvedenou elektronickou adresu kupujícího (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5 V případě objednání zboží přes objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu vyplní kupující potřebné údaje. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.5.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.5.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.5.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.6 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku / Zaplatit a odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.7 Pokud byla učiněna objednávka přes objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu obdržení objednávky na uvedenou elektronickou adresu kupujícího. Pokud byla objednávka učiněna telefonicky nebo e-mailem, zašle prodávající potvrzení do 1 pracovního dne od obdržení objednávky na elektronickou adresu kupujícího.

2.8 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písmeně či telefonicky).

2.9 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.10 Přijetí objednávky kupujícím může prodávající odmítnout v případě přijetí objednávky s dodatkem či odchylkou. Dodatkem či odchylkou se rozumí poznámka v objednávkovém formuláři, telefonní domluva či e-mailová domluva.

2.11 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout přijetí objednávky v těchto případech:

2.11.1 Zboží není na skladě – v případě, že objednané zboží kupujícím už není na skladě, prodávající navrhne alternativu formou dodání jiného zboží nebo pokud je to možné se společně domluví na termínu dodání zboží, které by prodávající pro kupujícího objednával u dodavatele. Pokud kupující nesouhlasí se změnou objednávky, je objednávka stornována.

2.11.2 Zboží se již nevyrábí a nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatelezboží, nikoliv vinou na straně prodávajícího. Pokud kupující nesouhlasí se změnou objednávky, je objednávka stornována.

2.11.3 Kupující objedná více než 5 ks jednoho výrobku – pokud má kupující zájem o více než 5 ks jednoho výrobku, je zapotřebí předem kontaktovat prodávajícího e-mailem a domluvit se na možnostech a podmínkách prodeje.

2.11.4 Falešná nebo testovací objednávka – objednávka obsahuje nesmyslná data (není-li ji možné doručit), adresát o ní neví nebo s ní nesouhlasí. Prodávající se pokusí spojit s kupujícím spojit e-mailem či telefonem a vyjasnit vzniklou situaci. Pokud se situaci nevyjasní, je objednávka automaticky stornována.

2. 11. 5 Kupující nekomunikuje – v případě, kdy prodávající potřebuje upřesnit či ověřit objednávku a kupující nekomunikuje.

2.12 Pozměněná objednávka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací (přijetím) kupujícího prostřednictvím elektronické adresy kupujícího.

2.13 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.14 Storno (zrušení) objednávky je možné do její odeslání. Rozhodný čas je čas emailové informace o odeslání. Informace o odeslání je zaslána poté, co je zboží předáno dopravci. Storno může kupující zaslat e-mailem, případně provést telefonicky. Prodávající vždy pošle potvrzení o stornu na elektronickou adresu kupujícího.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3.1.1 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

3.1.2 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2400963534/2010, vedený u společnosti Fio Banka a. s. (dále jen „účet prodávajícího“);

3.1.3 bezhotovostně platební kartou.

3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4 V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6 Prodávající je oprávněn, zejména, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.9 Další práva a povinnosti stran upravují zvláštní platební podmínky prodávajícího. /Možnosti platby/

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ) A VÝMĚNA ZBOŽÍ

4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@artcutis.cz.

4.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle č. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4 V případě odstoupení od smlouvy dle č.. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnost a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý neporušený dárek. (bavlněná taška, krabička, náramek)

4.8 Další práva a povinnosti stran při odstoupení od smlouvy do 14ti dnů (tj. vrácení zboží) a výměnu zboží upravují zvláštní podmínky prodávajícího. /Vrácení a výměnu zboží/

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci/doručovateli. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky (např. nešetrné zacházení) nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží upravují zvláštní dodací podmínky prodávajícího. /Možnosti dodání/

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušenými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal (tj. shoda s kupnísmlouvou):

6.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetízboží (tj. v záruční době).

6.5 Kupující je oprávněn uplatnit záruku u vady, která se vyskytne u zboží od převzetí zboží (tzv. zákonná odpovědnost z vad).

6.5.1 V lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží může kupující uplatnit reklamaci. Přitom se řeší, zda se jedná o podstatné či nepodstatné porušení smlouvy, přičemž se neřeší, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou:

6.5.1.1 Podstatné porušení smlouvy, tj. takové, že kdyby o něm kupující věděl předem, smlouvu by neuzavřel. Kupující může podle volby požadovat (volbu způsobu řešení reklamace musí uvést kupující při prvním požadavku na vyřízení reklamace, pokud tak neučiní, považuje se záležitost jako nepodstatné porušení smlouvy):

 • výměnou věci nebo výměnou součásti (při výměně věci neběží nová záruka),
 • bezplatné odstranění vady opravou,
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny (při slevě z kupní ceny nelze věc později reklamovat pro stejnou vadu).

6.5.1.2 Nepodstatné porušení smlouvy, kdy kupující může podle volby požadovat (volbu způsobu řešení reklamace musí uvést kupující při prvním požadavku na vyřízení reklamace):

 • bezplatné odstranění vady opravou (není-li opraveno včas, pak je možné odstoupit od smlouvy),
 • přiměřenou slevu z kupní ceny (při slevě z kupní ceny nelze věc později reklamovat pro stejnou vadu).

6.5.2 Při opakovaných vadách, tj. 3 stejné nebo 4 různé nebo větším množství vad najednou (nejméně tři vady současně) během záruky na jedné věci, je možné požadovat:

 • výměnu věci nebo výměnu součásti,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

6.5.3 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku (tj. nelze uplatnit reklamaci):

 • v důsledku jeho přirozeného opotřebení,
 • v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno,
 • nevhodného používání (např. užívání výrobku k nevhodnému účelu),
 • v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou,
 • nehod, které nemůže prodávající ovlivnit,
 • nedostatečnou a nevhodnou údržbou

6.6 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

6.7 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, která je přílohou obchodních podmínek./Reklamační řád/

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@artcutis.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušená Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu(consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušený živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákonu č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 


8. DORUČOVÁNÍ

8.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.4 Kontaktní údaje prodávajícího:

Email: obchod@artcutis.cz

Telefon: (+420) 725 530 312 – majitel společnosti Ing. Bc. Jozef Kasper nebo (+ 420) 775 270 686 – majitel společnosti Ing. Lenka Žižková

Kontaktní adresa: ARTCUTIS s. r. o., Zahradní 357, 257 65 Čechtice

V Čechticích dne 25. 5. 2018.

 

 

Marcela před 4 měsíci
 • Vše proběhlo, tak jak bylo slíbeno dle zadání.
karla před 4 měsíci

Kupovala jsem jako dárek, rychlost, vstřícnost, hlavně skvělé rady.

Jedinečnost a originalita Doprava zdarma nad 2 000 Kč Odesíláme do 3 pracovních dnů Dárkové balení