Reklamační řád

1 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1.1 Jako doklad o záruce slouží faktura za zboží zaslaná kupujícímu. Faktura bude zasílána v elektronické podobě.

1.2 Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku má kupující právo na reklamaci.

1.3 Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění (reklamaci) u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

1.4 Reklamaci uplatňuje písemně na adrese jeho provozovny Artcutis s. r. o., Zahradní 357, 257 65 Čechtice, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Kupující musí prodávajícímu zaslat písemné či elektronické oznámení o reklamaci.

2 POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ

2.1 Pro rychlejší způsob použijte reklamační list, který je přílohou reklamačního řádu. /odkaz na reklamační list v pdf/

1) Okopírujte fakturu (popř. na list papíru napište jméno a příjmení, adresu, telefon a e-email, číslo faktury, název zboží).

2) Na druhou stranu kopie faktury či listu papíru napište popis závady, požadavek na způsob vyřízení reklamace a datum sepsání reklamace.

3) Spolu se zbožím zašlete na adresu Artcutis s. r. o., Zahradní 357, 257 65 Čechtice.

4) Pokud reklamujete více zboží, je nutné vyplnit na každý samostatný list zvlášť nebo použít reklamační list pro každou jednotlivou reklamaci zboží.

5) Zasílané zboží opatřete vhodným obalem, tak aby nemohlo během přepravy dojít k poškození.

6) NEPOSÍLEJTE zboží NA DOBÍRKU, v takovém případě nebude zboží převzato.

7) Je vhodné zboží pojistit, jelikož za případné poškození zboží během přepravy prodávající nenese zodpovědnost.

2.2 Přeprava je hrazena kupujícím, v případě oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

2.3 Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání (doručení) zboží prodávajícímu.

2.4 Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

2.5 Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má právo jako při nepodstatném porušení smlouvy.

3 VYŘÍZENÍ REKLAMACE

3.1 Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

3.2 Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

3.3 Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

3.4 Byla-li reklamace vyřízená v zákonné lhůta výměnou zboží za nové, začne běžet znovu záruční doba od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace neoprávněná, záruční doba se neprodlužuje.

3.5 O průběhu a vyřízení reklamace bude kupující informován e-mailem nebo telefonicky.

3.6 V případě oprávněné reklamace, vrátí prodávající peněžní prostředky na bankovní účet kupujícího.

3.7 V případě, že byla reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů (zejména poštovné). V tomto případě je nutné, aby kupující oskenoval podací lístek a zaslal na elektronickou adresu prodávajícího obchod@artcutis.cz.

3.8 Veškeré doklady týkající se reklamace si kupující uschová.

Marcela před 4 měsíci
  • Vše proběhlo, tak jak bylo slíbeno dle zadání.
karla před 4 měsíci

Kupovala jsem jako dárek, rychlost, vstřícnost, hlavně skvělé rady.

Jedinečnost a originalita Doprava zdarma nad 2 000 Kč Odesíláme do 3 pracovních dnů Dárkové balení